Menu Zamknij

 

REGULAMIN

 

W wynajmowanych pokojach rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa. Właściciele Wypoczynku u Rybaka wysoko cenić będą przestrzeganie tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1.Pokój wynajmowany jest na doby.Jeśli Gosc nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się , że pokój wynajęty jest na dobę .

2,Doba rozpoczyna się o godz.14:00 w dniu przyjazdu , a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gosc jak najwcześniej powinien zgłosić u właścicieli życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości .

3.Gosc nie może przekazywać pokoju innym osobom .Przebywanie osób niezameldowanych jest dozwolone od godz.7:00 do 22:00.Po godzinie 22:00 należy zameldować dodatkowe osoby przebywające w pokoju , w takiej sytuacji może zostać naliczona dodatkowa opłata .Właściciel może odmówić przyjęcia Goscia , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin , wyrządzając szkodę w mieniu lub mieniu Gosci albo szkodę na osobie Gości lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie pokoi hotelowych .

4.Gosc ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzjących go osób .Gosc powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu .

5.Przez cały czas pobytu osób niepełnoletnich , muszą one znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych . Za zachowanie dzieci , w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie dzieci .

6.W przypadku wystąpienia usterek , które nie będą mogły być usunięte , właściciel dołoży starań aby -w miarę posiadanych możliwośći -zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności .

7.W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22:00 do 7:00 dnia następnego . Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju i pobytu innych Gości .Hotel może natychmiast odmówić dalszego świadczenia usług osobie , która narusza tę zasadę.

8.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi w pokoju , szczególnie przy właczonej klimatyzacji .

9.Właściciel NIE PONOSI odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art.846-852 KC , o ile strony nie postanowiły inaczej .

10.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe ZABRONIONE jest używanie w pokojach otwartego ognia , hotelowych grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju .

11.Na terenie łowiska i w pokojach hotelowych zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH .

Złamanie zakazu przez Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

12.Przedmioty osobistego użytku , pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt .Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa .

13.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu , właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie , która je narusza .Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia lokalu i terenu łowiska -Wypoczynek u Rybaka w Młynie.

ZYCZYMY MIŁEGO POBYTU
Właściciele – B.B.Wójcik